Wonderwijs Coaching

Kindercoach Noord-Holland Een van de belangrijksteuitgangspuntenbij het werken met mensenen in het bijzonderbijkinderen is voormijdat je je op je gemak, veilig, voelt. Eenbasisvoorwaardeomsamentekunnenwerken. Alsgecertificeerdkindercoachkanikuw kind helpenbijfaalangst, leerproblemen, concentratieproblemen Mijn coaching is eropgerichtomsamentekunnenwerkenen tot veranderingtekomen. In het bijzonderbij het werken met kinderen is erveelaandachtvoor het gevoel van veiligheid. Ikgeef het kind de tijdomtewennenaan de ruimteenaanmijenvolg in de sessies het tempo van het kind. Het kind bepaaltwelkeinformatieook met de oudersgedeeldwordt, ikbespreek het hoe enwaaromervan met het kind en de ouder(s). In de praktijkblijktdatditvoor het kind betekentdatereenechtveiligeplek is omdingentedelen. Kinderenkrijgen de ruimteenvrijheidendatgeeftvaakletterlijklucht. Leerproblemen, faalangst of slaapproblemenkunnenzeerontwrichtendzijnvoor het kind maar ook het hele gezin. Met onzekennisenervaringkunnenwijveelvoor kind enoudersbetekenen! Neem vrijblijvend contact op met AnnemiekeHoogeboomgecertificeerdkindercoach in Castricum.

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!